Защита на личните данни

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите.

Политиката относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС понастоящем се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Тази обща политика обхваща институционалните уебсайтове на Европейския съюз в рамките на домейна europa.eu. Въпреки че можете да сърфирате на повечето от тези сайтове, без да предоставяте лична информация, в някои случаи се изисква информация, за да ви бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги. Уебсайтовете, които изискват такава информация, я обработват при пълно спазване на горепосочения регламент, а в техните декларации за поверителност се предоставя информация за използването на вашите данни.

Във връзка с това:

Институционалните уебсайтове на Европейския съюз в рамките на домейна europa.eu съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. За да използвате съдържанието на трети страни на нашите уебсайтове, може да е необходимо да приемете техните правила и условия, включително техните политики за бисквитките, върху които нямаме контрол.

 

Електронни услуги

Електронните услуги на уебсайта Europa представляват услуги или ресурси, до които е предоставен достъп чрез интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и предприятията, от една страна, и европейските институции, от друга страна.

На уебсайта EUROPA съществуват или ще бъдат предлагани 3 вида електронни услуги:

Информация, съдържаща се в специална декларация за поверителност

Специалните декларации за поверителност съдържат следната информация за използването на вашите данни:

Europa Analytics

Europa Analytics е услугата за измерване на ефективността и ефикасността на уебсайта europa.eu, управляван от Европейската комисия от името на всички институции и органи на ЕС.

Имате право да откажете използването на тази услуга – чрез банера, който се появява на първата посетена от вас страница, или чрез уебстраницата за Europa Analytics.

We use cookies to make it easier for you to browse and show you content that may be of interest to you. By using this site, you agree to our terms and conditions

Accept